Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

iPhone X 64GB Gray (CPO)

22,500,000 đ


iPhone X 256GB Gray (TBH)

23,600,000 đ


iPhone X 64GB Silver (TBH)

23,900,000 đ

iPhone X 256GB Silver (TBH)

24,000,000 đ


iPhone X 64GB Gray

0 đ 24,450,000 điPhone X 64GB Silver

0 đ 24,500,000 điPhone X 64GB Silver

24,550,000 đ


iPhone X 64gb Gray

0 đ 25,200,000 điPhone X 256GB Silver (TBH)

26,500,000 đ


iPhone X 256GB Gray

0 đ 26,600,000 điPhone X 256GB Gray

26,600,000 đ


iPhone X 256GB Silver

0 đ 27,200,000 đ