Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR265i (650VA)

1,050,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Santak 500TG

1,100,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR2120 (1200VA)

2,290,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Santak 1000TG

2,650,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR2200 (2000VA)

3,890,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR610 (1000VA)

3,990,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR620 (2000VA)

5,790,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR10D (1000W)

6,890,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR630 (3000VA)

8,050,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Santak C2K-Online

18,500,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR906II (6KVA)

39,650,000 đ